Regulamin Polecaj i zarabiaj z Paretti

Regulamin Akcji Promocyjnej

“Polecaj i zarabiaj z Paretti”, zwany dalej “Regulaminem”

§ 1 Akcja i Organizatorzy

 1. Akcja promocyjna przeprowadzona pod nazwą “Polecaj i zarabiaj z Paretti”, zwana dalej “Akcją” rozpoczyna się od dnia 23 stycznia 2023r. i trwa do 28 lutego 2023r.
 2. Organizatorem Akcji jest Paretti Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu, ul. Ks. Hugona Kołłątaja 9/2, NIp: 7543074437, zwany dalej “Paretti”.
 3. Paretti może udostępnić dane z formularzy dotyczące Firm (bez danych osobowych) firmie Shiftme sp. z o.o. (Grupa PARETTi), która oferuje dogodne rozwiązania dla Studentów oraz osób uczących się takie jak praca stała, prace dorywcze, staże i praktyki.
 4. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województw: dolnośląskiego i opolskiego.
 5. Udział w Akcji jest dobrowolny.
 6. Zasady akcji są określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne na materiałach reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.

§ 2 Warunki uczestnictwa i zasady akcji

 1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, przy czym Akcja szczególnie dedykowana jest studentom
 2. Warunkiem skorzystania z Akcji, jest rejestracja uczestnika w bazie Akcji, która zawiera następujące informacje:
 3. imię i nazwisko Uczestnika
 4. adres e-mail Uczestnika
 5. nr. telefonu “Uczestnika”
 6. dobrowolne zgody
 7. W ramach Akcji, po rejestracji, uczestnik wprowadza do bazy, za pomocą specjalnie dedykowanego formularza dane przedsiębiorstwa, poszukującego pracowników do prac dorywczych (za pomocą numeru NIP przedsiębiorstwa).
 8. W terminie do 3 dni roboczych Paretti kontaktuje się z danym przedsiębiorstwem w celu nawiązania współpracy.
 9. Uczestnik otrzymuje wynagrodzenie pod warunkiem, że polecone przez uczestnika przedsiębiorstwo podpisało umowę z Paretti sp. z o.o. sp.k. lub Shiftme sp. z o.o. oraz min jedna osoba przepracowała min 100 godzin w danym przedsiębiorstwie w pierwszym miesiącu, za pośrednictwem odpowiednio Paretti lub Shiftme.
 10. Wynagrodzenie, o którym mowa w §2 ust. 5. wynosi 200 zł brutto miesięcznie,, począwszy od pierwszego miesiąca pracy osoby w poleconym przedsiębiorstwie za pośrednictwem Paretti, przy czym w czasie kolejnych 5 miesięcy, wypłata będzie realizowana przy spełnionym warunku, że w poleconym przedsiębiorstwie za pośrednictwem Paretti, przepracuje minimum jedna osoba, a suma godzin wszystkich zatrudnionych za pośrednictwem Paretti, będzie  nie niższa niż 200 godzin w miesiącu.
 11. Maksymalny czas wypłaty wynagrodzenia to 6 miesięcy.
 12. Profesjonalne doradztwo zawodowe 1h jest przeznaczone dla pierwszych 25 uczestników, którzy się zgłoszą w terminie trwania akcji.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 2. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 3. Organizator ustosunkuje sie do przesłanej reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

§ 4 RODO

Wykonując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy , iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paretti Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu, ul. Ks. Hugona Kołłątaja 9/2, Nip: 7543074437
 2. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  [email protected]
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania niniejszego Regulaminu oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Regulaminu. 
 4. Przetwarzane dane osobowe, które są niezbędne w celu prawidłowej realizacji postanowień Regulaminu, wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia składek do ZUS i Urzędu Skarbowego. Dane te obejmują: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej, nr telefonu.
 5. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonywania umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka była udzielona z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność takiego przetwarzania przed jej odwołaniem.
 7. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uzyskane dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji Regulaminu. Ich usunięcie nastąpi po upływie terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Regulaminu.
 9. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom za Pani/Pana zgodą. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w zakresie określonym umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych, jak również innym podmiotom w celu realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych wynikających z zawartej umowy. Są to w szczególności podwykonawcy, przedsiębiorstwa świadczące usługi księgowe, hostingowe, informatyczne, kurierskie. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom upoważnionym ustawowo, w szczególności takim jak Sądy, Urząd Skarbowy lub ZUS.
 10. Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej: www.paretti.pl
 2. Uczestnik biorąc udział w akcji oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, powodów:
  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  1. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  1. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Organizatora, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Organizatora;
  1. innych ważnych przyczyn.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem strony internetowej PARETTi lub poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Uczestnika, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 5. Uczestnikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy oraz do usunięcia swojego konta.
 6. We wszystkich sprawach dotyczących akcji a nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20-01-2023r.