Karta Pobytu

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
Temat legalnego zatrudniania cudzoziemców jest jednym z najczęściej wyszukiwanych rekordów w branży HR. Legalne zatrudnienie cudzoziemca może wydawać się tematem niezmiernie trudnym ale z nami możesz być pewny że wszystko zostanie zrealizowane  zgodnie z przepisami prawa.

Jak uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy?
Zezwolenia na pobyt czasowy może być wydane na podstawie: pracy, dla osób studiujących w Polsce, ze względu na połączenie z rodziną itp. w zależności od postawy wydania “karta pobytu “ będą różnić się uprawnienia które daje zezwolenie.

W niszejszym artykułe poruszymy kwestie zezwolenia na pobyt czasowy, czyli tak zwana „karta pobytu”. Omówimy główne warunki uzyskania karty pobytu oraz uprawnienia jakie dzięki nim uzyskamy:

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

(Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 144 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi)

 

Warunki uzyskania: 

 1. podjęcie lub kontynuacja studiów na terytorium RP  
 2. potwierdzenia posiadania miejsca zamieszkania na terytorium Polski 
 3. potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego 
 4. potwierdzenia posiadania środków na utrzymania na terytorium  RP

Opłaty:

 1. opłata skarbowa 340 zł na konto urzędu miasta
 2. opłata za wydanie karty pobytu 50 zł* (Cudzoziemcom, których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł

 

Uprawnienia po uzyskaniu tego zezwolenia:

 1. cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę
 2. przebywać na terytorium oraz przekraczać granice RP bez konieczności posiadania wizy 
 3. przebywać w krajach strefy schengen do  90 dni w ciągu 180 dni 

Okres na jaki uzyskane zostało zezwolenie 

 1. pierwsze zezwolenie jest wydawane na 15 miesięcy, kolejne zezwolenia na 3 lata ale nie więcej niż trwa studia 

 

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę

(Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 114 i 126 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi.)

 

Warunki uzyskania:

 1. zamiar podjęcia lub kontynuowania pracy na terytorium Polski
 2. potwierdzenie posiadania miejsca zamieszkania na terytorium Polski 
 3. potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego 

Niezbędne dokumenty:

 1. wniosek o wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 2. 4 zdjęcia w formacie 3,5*4,5
 3. załącznik nr 1 (wypełnia pracodawca)
 4. potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego ( np. ZUS ZUA, prywatne ubezpieczenia zdrowotne )
 5. potwierdzenie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium RP ( np. umowa najmu lokalu, potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy, wyciąg z księgi wieczystej)
 6. potwierdzenie środków na utrzymanie się na terytorium RP
  ( paski z wypłat z ostatnich 3 miesięcy, zaświadczenie o zarobkach)
 7. informacja starosty ( jeżeli wykonywany zawód należy do zawodów deficytowych nie jest to wymagane, natomiast jeżeli nie należy do tej grupy musimy uzyskać informację starosty poprzez złożenie w urzędzie pracy odpowiednich dokumentów)
 8. potwierdzenia kwalifikacji zawodowych które były wskazane w informacji starosty* 
 9. zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu wobec skarbu Państwa w składach

 

Opłaty:

 1. opłata skarbowa 440 zł na konto urzędu miasta
 2. opłata za wydanie karty pobytu 50 zł

 

Uprawnienia po uzyskaniu jednolitego zezwolenia:

 1. cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce na warunkach wskazanych w załącznikach nr 1- wypełnia pracodawca 
 2. przebywać na terytorium oraz przekraczać granice RP bez konieczności posiadania wizy 
 3. przebywać w krajach strefy schengen w okresie 90 dni w ciągu 180 dni  

Karta pobytu to dokument wydawany przez właściwego wojewodę który uprawnia do:

 1. legalnego przebywania na terytorium RP 
 2. legalnego przebywania w krajach schengen w okresie 90 dni w ciągu kolejnych 180

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

(Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 127 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi)

 

Warunki uzyskania:

 1. których celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 2. 5 letnie doświadczenie w zawodzie wymagane wysokich kwalifikacji 
 3. wykształcenia wyższe 
 4. Wysokość minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto wymaganego w celu udzielenia zezwolenia nie może być niższy niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 140 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi)

 

Warunki uzyskania:

 1. osoby które delegowane są do pracy na terytorium Polski przez pracodawcę zagranicznego na dłużej niż 3 miesiące 

 

Opłaty związane z udzieleniem zezwolenia:

 1. opłata skarbowa 340 zł
 2. opłata za wydanie karta pobytu 50 zł

 

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 2. cztery aktualne fotografie;
 3. kserokopia ważnego dokumentu podróży
 4. zezwolenie na pracę
 5. dokument potwierdzający delegowanie przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu wykonywania pracy
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 7. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania
 8. dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu

Uprawnienia po uzyskaniu tego zezwolenia:

 1. cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce na warunkach wskazanych we wniosku przebywać na terytorium oraz przekraczać granice RP bez konieczności posiadania wizy 
 2. przebywac w krajach strefu schengen w okresie 90dni w ciągu 180 dni 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

 (Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 142 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi)

 

Warunki uzyskania: 

 1. cudzoziemcom, których celem pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski
 2. cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej
 3. w celu uzyskania tego zezwolenia podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą powinien generować określony dochód lub tworzyć miejsca pracy lub posiadać odpowiednie środki lub prowadzić działania pozwalające na spełnienie tych warunków w przyszłości

 

Opłaty związane z udzieleniem zezwolenia:

 1. opłata skarbowa 340 zł
 2. opłata za wydanie karta pobytu 50 zł

 

Jeżeli któryś z powyższych punktów jest dla Ciebie niejasny lub może chciałbyś abyśmy przejęli działkę legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Twojej firmie, zgłoś się do nas. Dla naszego zespołu profesjonalistów temat legalizacji jest jak chleb powszedni. 

karta pobytu

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi