Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

W dniu 26 września 2019 roku weszła w życie ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r (Dz.U. z 2019 r. poz. 1775). Ustawa zakłada, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzi w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku według stanu na dzień 31 marca 2021 roku narodowy spis powszechny.

 

Czym jest spis powszechny?

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań definiowany jest przez ww. ustawę jako proces planowania, zbierania, łączenia, oceny, rozpowszechniania i analizy danych demograficznych, społecznych, ekonomicznych oraz o zasobach mieszkaniowych dla najniższych poziomów agregacji danych, w oznaczonym czasie, w odniesieniu do osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Innymi słowy spis powszechny ma prowadzić do ustalenia ile w Polsce mieszka osób, jak żyją osoby w Polsce, kim są osoby zamieszkujące w Polsce. Spis powszechny ma również doprowadzić do ustalenia innych danych demograficznych i społecznych osób mieszkający w Polsce. Zakres danych zbieranych w trakcie spisu powszechnego został określony w załączniku do ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. W trakcie spisu powszechnego zbierane będą dane dotyczące:

 

Kogo dotyczy spis powszechny?

Spis powszechny obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące w Polsce, w tym również cudzoziemców, z wyjątkiem personelu dyplomatycznego i konsularnego oraz ich rodzin. Art. 3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r stanowi, że spisem powszechnym objęte są:

co bedzie spisywane

Czy udział w spisie jest obowiązkowy?

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, co oznacza, że każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku poddać się spisowi. Nie poddanie się spisowi może skutkować nałożeniem kary grzywny do 5.000 złotych.

W jaki sposób będzie przeprowadzany spis powszechny?

Spis powszechny ludności i mieszkań ma być realizowany przy pomocy formularza interaktywnego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

w jaki sposob bedzie przeprowadzany spis powszewchny

 

Osoby, które nie posiadają możliwości skorzystania z Internetu celem dokonania samospisu powinny być udostępnione bezpłatnie pomieszczenia wyposażone w niezbędne do tego środki techniczne, tj. komputer i Internet. Obowiązek zapewnienia pomieszczeń ciąży na jednostkach służb statystyki publicznej oraz urzędach obsługujących wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Spis powszechny a RODO?

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r stanowi, że dane zebrane w ramach prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego, są przetwarzane zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm.2)).

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ma obowiązek zapewnić ochronę danych zebranych w ramach prac spisowych, a dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w ramach prac spisowych podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Powyższe przepisy umożliwiają zbieranie danych w ramach spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku bez naruszenia postanowień RODO. W art. 6 RODO przewidziana jest możliwość przetwarzania danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), lub jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Spis powszechny – przedsięwzięcie całego kraju!

Przeprowadzenie spisu powszechnego, aby był on pełny, rzetelny i odzwierciedlał faktyczny poziom życia społecznego jest przedsięwzięciem dla całego kraju. W ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r zostały nałożone na Telewizję Polską oraz Polskie Radio obowiązki informacyjne. Telewizja Polska oraz Polskie Radio i spółki radiofonii regionalnej w trakcie trwania spisu powszechnego wypełniając swoją misję publiczną zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655), są obowiązane do nieodpłatnego rozpowszechniania, w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, popularyzujących spis powszechny.

Zgodnie z założeniami ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na prace spisowe w roku 2021 wynosi 342 miliony złotych.

Waldemar porady prawne

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi