Możliwości podejmowania pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy

Możliwości podejmowania pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dniu 12 maca 2022 roku weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583). Ustawa, której głównym celem jest pomoc obywatelom Ukrainy w związku z napaścią Rosji, zawiera regulacje mając wpływ na zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce.

Zakres przedmiotowy ustawy określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa uznaje za legalny pobyt obywateli Ukrainy przez 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022r., którzy legalnie wjechali na terytorium RP i deklarują chęć pobytu na terenie RP. Na podstawie przedmiotowej ustawy obywatele Ukrainy mogą również otrzymać numer PESEL.

Co istotne z punktu widzenia pracodawców, obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Warunkiem umożliwiającym wykonywanie pracy na terytorium RP przez obywateli Ukrai

ny nie jest uzyskanie pozwolenia na pracę lecz posiadanie legalnego pobytu w RP. Dodatkowym warunkiem jest aby podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomił w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi (art. 22 przedmiotowej ustawy). Podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadamia urząd pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

Ustawa umożliwia również obywatelom Ukrainy zarejestrowanie się oraz uznanie za osoby osoba bezrobotna albo poszukujące pracy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Warto zwrócić uwagę, że ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy podejmowanie i prowadzenie na terytorium RP działalności gospodarczej. Warunkiem rozpoczęcia i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy jest legalność pobytu w rozumieniu ustawy oraz uzyskanie numeru PESEL. W przypadku jednak gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przestanie być legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa lub ustawy o cudzoziemcach, przedsiębiorca podlega wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Powyższe rozwiązania umożliwiają nie tylko obywatelom Ukrainy łatwe podjęcie pracy, ale również dają możliwość polskim pracodawcom zatrudnianie czy nawiązywanie współpracy z obywatelami Ukrainy bez konieczności uzyskiwania pozwoleń na pracę.

Prócz powyższych ogólnych przepisów umożliwiających podejmowanie pracy przez obywateli Ukrainy na terytorium RP w ustawie znajduje się szereg przepisów ułatwiających osobom posiadającym wyższe, specjalistyczne wykształcenie podjęcie zatrudnienia bez spełnienia dodatkowych warunków. Dotyczy to w szczególności:

zatrudniania nauczycieli akademickich bez przeprowadzenia konkursu (art. 46 ustawy),

zatrudniania na stanowisku pomocy nauczyciela przez osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego (art. 57 ustawy),

– możliwości wykonywania przez obywatela Ukrainy zawodu lekarza lub lekarza dentysty, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 61 ustawy),

– możliwości wykonywania przez obywatela Ukrainy zawodu pielęgniarki lub położnej jeżeli uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 64 ustawy).

 

Waldemar Sokołowski

adwokat Waldemar Sokołowski

Bialic i Sokołowski

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów s.c.

Kościuszki 30/3

45-062 Opole

www.bialicsokolowski.pl

 

Udostępnij artykuł na:
Facebook
LinkedIn
Twitter

Zobacz nasze usługi

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI!

Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Wypełnij nasz formularz, napisz do nas na maila lub zadzwoń:

Zobacz nasze usługi